Новини

Новата платформа за подписване на документи и файлове

На 28 номеври 2017 г. Агенцията предвижда обновяване на платформата за подписване на документи и файлове в НАП, така че да позволява безпроблемна ...

15.11.2017

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 27 ноември 2017 г.

Националният осигурителен институт уведомява, че териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 27 но...

13.11.2017

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на ра...

07.11.2017

НАП напомня за неплатени задължения по имейл

Длъжници към НАП от днес получават съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски  или други държавни вземания, за чието събиране ...

07.11.2017

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.

  Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. ан председателя на НСИ за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.  ...

29.10.2017

Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №Н-18/2006 г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговски об...

20.10.2017