ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ 2018

 за взаимоотношенията с потребителите на услугите предлагани от Счетоводен Отдел ЕООД, изготвени в съответствие с Националното законодателство на Република България

 

І.ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящето регламентира реда и условията за предоставянето  на услугите:

(1) СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ;

(2) ОБРАБОТКА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА;

(3) ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ;

(4)  ДРУГИ УСЛУГИ;

 

ІІ.ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява ангажиментите, предмет на настоящия договор, като спазва договорените срокове, съобразявайки се изцяло с действащото законодателство и полагайки дължимата грижа.

(2) Да обработва възнагражденията на лицата от списъка по чл. 5, буква а)  от настоящия договор, като изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обобщаваща справка и индивидуални фишове за всяко лице, в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който възнагражденията се дължат.

(3) Да подготвя и ежемесечно да подава в Национална агенция за приходите изискуемата информация за начислените и внесени осигурителни вноски,  за лицата от списъка по чл. 5, буква а) от този договор.

(4) Да попълва и подава уведомление и придружително писмо от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за сключени, изменени и прекратени трудови договори на служители, чиито възнаграждения се обработват съгласно настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подпис от неговия служител справка за извършеното уведомление в деня на получаването ѝ от Националната агенция за приходите.

(5) Тъй като при изпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се явява обработващ лични данни и по смисъла на чл.4 т.8 от Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) при обработката на личните данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал се задължават да спазват разпоредбите Регалмент (ЕС) 2016/679, както и  Закона за защита на личните данни, като:

 

а) С цел спазване на законовото си задължение като обработващ лични данни  (чл.6, пар.1 т.“в“ от ОРЗД) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обработва личните данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законосъобразно и добросъвестно.

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обработва личните данни изключително съобразно писмените      инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал са длъжни да използват личните данни само за целите, за които са предоставени – с оглед изпълнение на нормативно определените задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се явява администратор на лични данни (съгласно чл.4 т.7 от ОРЗД) за предоставяне на личните данни на лицата по чл. 5, буква“а“, пред получателите на лични данни.

г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал са длъжни да спазват стриктна конфиденциалност по отношение на личните данни на лицата чл. 5, буква „а“ от настоящите Общи условия

д) извън рамките на инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал не могат да използват предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обработка и ползване лични данни нито за собствени цели и нужди, нито за цели и нужди на трети лица.

е) след постигане на целта на обработване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да унищожи личните данни в съотвествие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

 (6) Да пази конфиденциалност по отношение на информацията, станала му известна при или по повод изпълнението на настоящия договор.

(7) Да изисква предоставяне на необходимите документи и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и в писмен вид, необходими за извършване на заявените от последния услуги и консултации.

(8) Да счита договорените срокове за изпълнение на възложените ангажименти за съответно удължени с дните на забавата при несвоевременно представяне на необходимата информация и документация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица.

(9) Да спре изпълнението на услугите или да откаже поемането на нови ангажименти по настоящия договор, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за заплащане на дължимото възнаграждение в договорените срокове. До изпълнението на това задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се счита, че е в нарушение на своите задължения по този договор.

(10) Да получи възнаграждение за предоставените услуги, предмет на настоящия договор, както и обезщетение за направените разходи при условията на раздел V от настоящия договор.

(11) След извършване на услугите да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материалите и документите, изготвени във връзка с работата, както и да върне всички документи и материали, получени с оглед изпълнението на договора.

(12) Да съхранява по подходящ начин всички документи предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След приключване на финансовата година и подаване на необходимите справки и декларации за предходната календарна година, но не по-късно от 31 май, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предаде с протокол всички документи обратно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(13) Да издаде фактура или протокол за извършената работа в срок до 15-о число на следващия месец.

 

ІІІ.ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да спазва стриктно действащото законодателство и да осигурява правилното издаване и попълване на първичните счетоводни документи съгласно изискванията на нормативната уредба и указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да изготвя, събира, класифицира, окомплектова и предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата му документация и информация, включително и в писмен вид, с оглед изпълнението на агажиментите по чл. 1 от настоящия договор, веднъж седмично, като последните документи за месеца се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно до края на 3-тия работен ден на следващия месец.

(3) Да осъществява вътрешен контрол върху наличността на всички първични документи и да проверява дали същите са надлежно изготвени и окомплектовани.

(4) Да представи цялата информация, включително оригинали и копия на документи необходими за  лицата, чиито възнаграждения ще се обработват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Да предостави списък на лицата, чиито възнаграждения ще се обработват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При промяна на тази информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

(6) В срок до 3-ия работен ден от месеца да предостави всички документи, издадени текущо през предходния месец, касаещи възнагражденията на лицата от списъка по чл. 5, буква а)  от този договор.

(7) В деня на сключване, изменение или прекратяване на трудов договор на служител да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от документа, пораждащ основанието за уведомяване на Националната агенция за приходите (трудов договор, допълнително споразумение, заповед и др.), както и всякаква друга писмена и/или устна информация, поискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Да определи лице за контакт, което от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за своевременното комплектоване и ежемесечно подаване на необходимата информация за обработка на заплатите, както и за изпълнение на задължението по чл. 3, ал.7 от настоящия договор в определения срок.

(9) Всички документи по чл. 3, ал.6 и ал.7. от настоящия договор се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид по начин (на ръка, електронна поща, препоръчано писмо), от който да е видна датата на издаването им.

(10)  Да отправя писмено искане за предоставяне на консултация и/или услуга по чл. 1, ал.4 от настоящия договор като конкретизира условията на консултанския ангажимент и посочва срока, в рамките на който желае да бъде изпълнен.

(11) Да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията на последния, произтичащи от настоящия договор.

(12) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното между страните възнаграждение, както и да възстанови направените във връзка с изпълнението на договора преки разходи при условията на раздел V от договора.

 

ІV.УСЛУГИ

Услугите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са следните:

Чл.4. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

а) първоначално разработване и изграждане на счетоводна система в счетоводна програма;

б) ежеседмично приемо-предаване на документите за обработка;

в) месечно обработване на счетоводната документация в счетоводна програма;

г) изчисляване на месечните дължими данъци, ако са дължими такива;

е) изготвяне и подаване на задължителни справки, декларации и отчети в съответствие с българското законодателство, с изключение на годишните такива.

 (1) Годишно счетоводно приключване.

Включва изготвяне на Годишен Финансов Отчет, Годишна Данъчна Декларация и задължителните справки и декларации, свързани с годишното приключване. Услугата се предоставя при действащ договор, в срока предвиден за подаване на Годишна Данъчна Декларация.

 

Чл.5. ОБРАБОТКА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА

а) първоначално въвеждане по предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и обработка на данните на лицата, работещи по трудов, граждански договор и договор за управление.

б) месечна обработка на заплатите на лицата, работещи по трудов, граждански договор и договор за управление;

в) уведомяване на Националната агенция за приходите от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на Кодекса на труда относно сключени, изменени и прекратени трудови договори на лицата, чиито възнаграждения се обработват при условията на настоящия договор;

г) обработка на болничните листове на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подаването им в Националния осигурителен институт.

 

Чл.6. ДРУГИ  УСЛУГИ

(1) Услуги предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

а) Данъчно-Счетоводни консултации;

б) Вземане на документи от адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в) Електронно банкиране;

г) Издаване на документи и удостоверения;

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. За извършването на услугите по чл.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение както следва:

(1) за извършването на услугите по чл.4 и чл.5  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечно възнаграждение в размер опредлен в конкретния договор;

(2) за извършване на услугите по чл. 4, ал.1 възнаграждението е в размер на една средномесечна такса за обслужване .

(3) за извършването на услугите по чл.6  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение в размер опредлен в конкретния договор;

Чл. 8.  При преизчисляване на възнагражденията, при изчисляване и плащане на бонуси или други допълнителни изчисления за предишни периоди, изискани по закон или по молба на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато това налага преизчисляване на дължимите осигуровки и данъци, както и в случаите, когато преизчисляването не се извършва едновременно с месечната обработка на възнагражденията се дължи възнаграждение както за услугите по чл.5;

Чл. 9. Всички преки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнение на възложените му ангажименти по настоящия договор (банкови такси, транспортни разходи, държавни, местни и нотариални такси, суми за официален превод и легализация на документи, командировъчни разходи и др. подобни), се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  извън сумата на дължимото възнаграждение.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите възнаграждения по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в срок от 5 (пет)  дни след издаването на фактура или протокол за извършената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

VІ.ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 11. Счетоводното обслужване, предмет на настоящия договор, се извършва въз основа на предоставените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за достоверността, правилното попълване и оформяне, пълнотата на предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и информация, както и целесъобразността и законосъобразността на стопанските операции, осъществени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя данните за обработваните възнаграждения на лицата от списъка по чл. 5, буква а) въз основа на документи, подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността на предоставената информация и за законосъобразността на представените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи.

Чл.13. При проверка от контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя документите, които се обработват от него.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за всяко неприето от Националната агенция за приходите уведомление, когато неприемането се дължи на грешка в резултат на подадена от него информация. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност  и за забавата за уведомяване, която е в резултат на неприетото уведомление.

Чл. 15. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи информацията и копие от документа, пораждащ основание за уведомлението към Националната агенция за приходите, срокът за извършване на уведомяването се удължава с дните на забавата и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за налагане на санкция от забавеното изпълнение на задължението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

Чл. 16. Тъй като консултанските услуги по настоящия договор, се предоставят въз основа на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, в случай че те представляват пряка и непосредствена последица от предоставянето на невярна и/или непълна информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консултации имат за цел да го улеснят при вземането на управленски решения, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да направи собствена преценка на обстоятелствата и наличната информация и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за последиците от взетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ решения.

Чл. 18. (1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има намерение да публикува или възпроизведе по какъвто и да било друг начин или заедно с други документи консултация, писмо или доклад, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да поиска съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и приема преди да използва консултацията, писмото или доклада, да представи на последния проекта на този документ, с цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да се запознае с него и да даде съгласието си за включването и/или препращането към консултацията, писмото или доклада;

(3) Превеждането на консултация, писмо или доклад, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на чужди езици може да се извършва само след изричното одобрение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (а по писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), в който случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква промени и поправки в преведения текст.

 

VІІ.ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 1 (една) година. Действието на договора се продължава автоматично с още една година за всяка следваща, ако нито една от страните не предизвести писмено другата, че желае неговото прекратяване, в срок от три месеца преди изтичане на съответната година. Условието по предходното изречение се прилага многократно за всяка следваща година.

Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен законно и безвиновно:

а) по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма;

б) едностранно, с три месечно писмено предизвестие на всяка от страните;

в) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при заличаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от търговски или булстат регистър;

г) при настъпването на непреодолима сила, възпрепятстваща по-нататъшното изпълнение на договора.

Чл.21. Договорът се прекратява с едноседмично писмено предизвестие от изправната страна при неизпълнение от другата страна на клаузите на този договор.

Чл. 22. Страните се съгласяват, че договорът не може да бъде прекратен преди да са изтекли шест месеца от  влизането му в сила.

Чл.23. При предсрочно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за предоставените до момента на прекратяването услуги, таксите за останалия от договора срок  и неустойка, ако такава е предвидена съгласно този договор.

 

VІІI. ЗАБАВА. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 24. В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задължението му за заплащане на дължимото възнаграждение за изпълнение на възложен ангажимент, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да претендира за неустойка за забава в размер на 0,2% върху размера на неизплатената част от дължимото възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

Чл. 25. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на някои от ангажиментите по раздел I в рамките на договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира за неустойка за забава в размер на 0,2% върху размера на дължимото за съответната услуга възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

 

ІХ.НЕУСТОЙКИ 

Чл.26. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява клаузите на настоящия договор или  договорът се прекрати на друго основание освен предвиденото в чл. 20 от настоящите Общи условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на минималната  работна заплата за страната към момента на прекратяването  умножена по три.

Чл.27. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по настоящия договор от което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е претърпял действителни вреди, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в  размер на действително причинените вреди, но не повече от минималната  работна заплата за страната към момента на неизпълнението  умножена по три.

 

Х. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.28. С информацията, предоставена на страните или техните представители през срока на валидност на настоящия договор, или след неговото изтичане, или прекратяване, ще се борави добросъвестно, като и двете страни ще се въздържат да извършват дейности, които могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси.

В случай на наличие на информация, която ясно е идентифицирана като поверителна, тази информация не може да се разгласява от страните или техните представители без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Освен когато законът изисква друго, всяка от страните декларира, че няма да разгласява разискванията, съществуването или съдържанието на настоящия договор без предварителното писмено съгласие на другата страна.

 

ХІ. ЮРИСДИКЦИЯ

Чл.29. Всички несъгласия, възникнали във връзка с настоящия договор, ще се уреждат чрез преговори между страните и по споразумение.

Чл.30. В случай че спорът между страните не може да се разреши по споразумение, спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд.

Чл.31. Приложими към настоящия договор са разпоредбите на българското законодателство.

 

ХІІ. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Чл.32. Страните определят следните адреси за кореспонденция и връчване на съобщения:

1. За ИЗПЪЛНИТЕЛ: адреса за кореспонденция посочен в преамбюла на договора.

2. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: адреса за кореспонденция посочен в преамбюла на договора.

Чл.33. Всяка от страните е длъжна да уведоми насрещната страна при промяна в посочения адрес. В случай на неуведомяване, всички съобщения се считат връчени на посочения в настоящия договор адрес.

 

ХІІІ. ДРУГИ

Чл. 34.  Договорът (включително и Приложенията към него) може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл.35. Страните се съгласяват да допълват и променят настоящия договор в съответствие с промените и допълненията на законодателството, касаещо услугите предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.36. При обявяване на даден член или част от договора за недействителна, то същото не води до недействителност на целия договор.