УСЛУГИ

Персонал

 

  • Събиране, проверка и потвърждаване на месечните входящи данни за персонала  и на постоянните данни за вашите служители и техните възнаграждения
  • Въвеждане и обработка на данните за заплатите на вашия персонал със специализиран софтуер
  • Изготвяне на месечните ведомости за заплатите и други справки с данни за брутните и нетни възнаграждения на вашите служители, социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, обезщетения за болнични и други
  • Изготвяне на банковите платежни документи за социалните и здравни осигуровки, данък върху дохода, както и за заплатите на вашите служители
  • Обработка на информацията за възнагражденията на вашия управленски екип и посредничество при изплащане на възнаграждения
  • Уведомяване на Националната агенция за приходите във връзка със сключени, изменени или прекратени от вас трудови договори
  • Обработка на болнични листове,  и подаването им в Националния осигурителен институт (НОИ)
  • Попълване и заверяване на трудови и осигурителни книжки на вашия персонал
  • Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство